Naslovnica Oglasna ploča
PDF Ispis E-mail

Ur. broj: 341-01-9-051-MP-19
Zadar, 22. ožujka 2019. godine


Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ur. broj: 270-01-9-046-MP-19, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 22/2019, (od dana 6. ožujka 2019. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata/kandidatkinje za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog -
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

I. Između prijavljenih kandidata/kandidatkinja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog izabrana je: Maja Kaleb, magistra arheologije, Frana Supila 23, 23000 Zadar.
II. Izabrana kandidatkinja sklopiti će s MCPA Zadar Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, sukladno članku 25. stavku 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).
III. Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabrane kandidatkinje.
Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Odjelu općih, pravnih i računovodstveno-financijskih poslova MCPA Zadar, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.
IV. Ova Odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

O b r a z l o ž e n j e

 

Uz Suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01119-01/0064, URBROJ: 532-06-02-02/3-19-02 Od 18.veljače 2019.godine) ravnatelj MCPA Zadar objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog (URBROJ: 270-01-9-046-MP-19) dana 6. ožujka 2019. godine u "Narodnim novinama" broj 22/2019, na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici MCPA Zadar: www.icua.hr.
Po završetku roka za dostavu prijave utvrđeno je da su pristigle ukupno dvije prijave. Prijavu su podnijele slijedeće kandidatkinje: Maja Kaleb i Marina Šimičić. Povjerenstvo MCPA Zadar za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da obje prijavljene kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te su im prijave potpune i pravodobne.
Kandidatkinje Maja Kaleb i Marina Šimičić obaviještene su o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 18. ožujka 2019. godine, a razgovori su održani dana 22. ožujka 2019. godine u prostorijama MCPA Zadar.
Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je sastavilo Zapisnik o provedenim razgovorima s navedenim kandidatkinjama. Ravnatelj MCPA Zadar donio je Odluku o izboru kandidata za predmetno radno mjesta čije kvalifikacije, radno iskustvo i specijalnosti rada najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.


Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku Od 15 dana Od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
Mladen Pešić

 

 


 

 

05. ožujka 2019. godine
Ur. broj: 270-01-9-046-MP-19


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i  članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, a uz suglasnost Ministarstva kulture (KLASA: 112-01/19-01/0064, URBROJ: 532-06-02-02/3-19-02 od 18. veljače 2019.) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

za radno mjesto: Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije,
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
- radno iskustvo godinu dana ili više u na istim ili sličnim poslovima.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
- podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1.životopis
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrda o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke dozvole i plovidbene dozvole)
6. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije: dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).


Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni natječaj biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.


Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Za javni natječaj''.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj
Mladen Pešić

 

 


 

 

Ur. broj: 1233-01-9-174-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o izboru kandidata

 

I.
1. Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto diplomirani knjižničar 1 izvrištelj/ica - pripravnik izabrana je:

1. Edita Muftić, magistra informacijskih znanosti

O b r a z l o ž e n j e


Za radno mjesto diplomirani knjižničar/ka – pripravnik 1 izvrištelj/ica prijavile su se 2 kandidatkinje te su obje ispunjavale formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi kandidatkinja, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto diplomirani knjižničar – pripravnik primi navedena kandidatkinja.

 

II.
2. Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik izabrana je:

1. Franka Trcera, magistra arheologije

O b r a z l o ž e n j e


Za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik 2 izvršitelja/ice prijavila su se 2 kandidata te su oba kandidata ispunjavala formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi kandidata, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik primi navedena kandidatkinja. Drugi kandidat odustao je zbog pronalaska posla u međuvremenu.

3.  Između kandidata prijavljenih na javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" za radno mjesto konzervator–restaurator - pripravnik izabrana je:

1.  Lea Blažeka, magistra restauracije i konzervacije

O b r a z l o ž e n j e


Za radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik 1 izvršitelj/ica prijavila su se 4 kandidata od kojih je jedna kandidatkinja odustala od prijave na natječaj, a ostala 3 kandidata ispunjavala su formalne uvjete natječaja. Nakon razmatranja zamolbi kandidata, Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje molbi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru predložilo je ravnatelju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru da se na pripravnički staž na radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik primi navedena kandidatkinja.

 

II.
Za odabrane kandidate Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru uputiti će Zahtjeve za obavljanje pripravničkog staža putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva", a ugovor o radu na određeno za obavljanje pripravničkog staža sklopiti će se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

III.
Ova Odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) kao obavijest o rezultatima natječaja i stupa na snagu danom donošenja.

 

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur. broj: 1224-01-9-170-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - za radno mjesto konzervator-restaurator – pripravnik – 1 izvršitelj/ica.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenuju se:

    1. Antonija Jozić, dipl. ing.
    2. Mladen Pešić, dipl. arh.
    3. Martina Ćurković Madiraca, mag. art.
    4. Ivana Pejaković, spec. admin. publ.

III. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja sljedeće poslove:
    - utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
    - tvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
    - provodi razgovore za posao s kandidatima i
    - podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka biti će objavljena na Oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur. broj: 1225-01-9-171-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - za radno mjesto konzervator arheolog/podvodni arheolog – pripravnik – 2 izvršitelja/ice.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenuju se:

    1. Doc. dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
    2. Mladen Pešić, dipl. arh.
    3. Roko Surić, mag. archeol.
    4. Ivana Pejaković, spec. admin. publ.

III. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja sljedeće poslove:
    - utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
    - tvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
    - provodi razgovore za posao s kandidatima i
    - podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka biti će objavljena na Oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur. broj: 1226-01-9-172-LB-18
Zadar, 12. prosinca 2018. godine


Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19.11.2018. godine) te Javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" (Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18 od 28.11.2018. godine) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donosi:

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva

 

I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - za radno mjesto diplomirani knjižničar – pripravnik – 1 izvršitelj/ica.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenuju se:

    1. Doc. dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
    2. Mladen Pešić, dipl. arh.
    3. Roko Surić, mag. archeol.
    4. Ivana Pejaković, spec. admin. publ.

III. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja sljedeće poslove:
    - utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
    - tvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
    - provodi razgovore za posao s kandidatima i
    - podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka biti će objavljena na Oglasnoj ploči Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

27. studenog 2018. godine
Ur. broj: 1191-01-9-162-LB-18


Na temelju članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru te Odluci o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu Ministarstva kulture (KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02/1-18-06 od 19. studenog 2018.) ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

 

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - pripravnik - 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 - znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

 - poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
 - vozačka dozvola B kategorije,
 - plovidbena dozvola B kategorije (prednost),
 - ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent (prednost).

 


2) Konzervator - restaurator - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
 - završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 - znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
   vozačka dozvola B kategorije.

 

3) Diplomirani knjižničar - pripravnik - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme

Stručni uvjeti:
 - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 - završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
 -  poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet).


U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 - podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kandidatkinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1.    životopis
2.    dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju (presliku diplome),
3.    dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice),
4.    dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
5.    elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,
6.    potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih,
7.    uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 30 dana).


Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
Javni poziv biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Kandidat/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.


Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave  ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:  https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati/kandidatkinje mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati/kandidatkinje dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Javni poziv za prijem pripravnika".
Za osobe koje budu odabrane Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru podnijeti će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinaciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

R a v n a t e lj
Doc. dr. sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Zadar, 12. listopada 2018. godine


Upravno vijeće Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, UNESCO-ov Centar II kategorije temeljem članaka 14., 15. i 16. Statuta MCPA Zadar, članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (“Narodne novine“ broj 33/08) i Odluke Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru donesene na 13. sjednici Upravnog vijeća održane dana 27. ožujka 2018. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

 

Za ravnatelja/icu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
-    završen diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
-    priznato stručno radno iskustvo na području zaštite kulturne baštine
-    aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika
-    posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.

 

Prijavi se prilaže:
1.    životopis,
2.    dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
3.    elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
4.    preslik osobne iskaznice ili domovnice,
5.    izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
6.    uvjerenje o poznavanju stranog/stranih jezika,
7.    prijedlog četverogodišnjeg programa rada MCPA Zadar.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (’Narodne novine’ broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Upravnog Vijeća Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od 4 godine i može ponovno biti imenovan.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja u službeno glasilu RH: “Narodne novine” i u jednom dnevnom glasilu koji izlazi na cijelom području Republike Hrvatske.
Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski).

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar, s naznakom: 'Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati'

 

 


 

 

Ur. broj: 351-01-9-074-LB-18
Zadar, 19. travnja 2018. godine


Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci Urbroj: 290-01-9-059-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 30/2018, od dana 30. ožujka 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Suradnik konzervatora-restauratora na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci – 2 izvršitelja/ice

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto Suradnik konzervatora-restauratora - 2 izvršitelja/ice izabrane su: Šimičić Marina, diplomirani arheolog i profesor geografije (zemljopisa), Ivana Gundulića 4G, 23000 Zadar i Vrgoč Zdenka, magistra arheologije, Tome Maretića 4, 23000 Zadar.
II. Navedene će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

O b r a z l o ž e n j e

 

Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da četiri kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne.
Kandidatkinje su obaviještene o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom 12. travnja 2018. godine, a razgovori su održani 16. travnja 2018. godine s početkom u 9:00 sati, abecednim redom kako slijedi: Grga Aida, Ivković Kristina, Šimičić Marina i Vrgoč Zdenka.
Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenim razgovorima s navedenim kandidatkinjama. Ravnatelj MCPA Zadar donio je Odluku o izboru kandidata za predmetna radna mjesta čije kvalifikacije, radno iskustvo i specijalnosti rada najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 350-01-9-073-LB-18
Zadar, 19. travnja 2018. godine

 

Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. i 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme Urbroj: 290-01-9-059-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 30/2018, od dana 30. ožujka 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog izabrana je: Maja Kaleb, magistra arheologije, Frana Supila 23, 23000 Zadar.
II. Navedena će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

O b r a z l o ž e n j e

 

Povjerenstvo MCPA Zadar za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da dvije kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne.

Kandidatkinje Maja Kaleb i Marina Šimičić obaviještene su o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 12. travnja 2018. godine, a razgovori su održani dana 16. travnja 2018. godine.
Nakon provedenih razgovora Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenim razgovorima s navedenim kandidatkinjama. Ravnatelj MCPA Zadar donio je Odluku o izboru kandidata za predmetno radno mjesta čije kvalifikacije, radno iskustvo i specijalnosti rada najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 348-01-9-072-LB-18
Zadar, 12. travnja 2018. godine

 

Temeljem članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora (NN 128/17), ravnatelj MCPA Zadar donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja


I. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za primanje u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za radna mjesta Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog – 1 izvršitelj/ica i Suradnik konzervatora-restauratora – 2 izvršitelja/ice.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenuju se:

1. Mladen Pešić, dipl. arh., Rukovoditelj Odjela edukacije i dokumentacije
2. Antonija Jozić, dipl. ing. kem. teh., Rukovoditelj Odjela restauracije i konzervacije
3. Ivana Pejaković, spec. admin. publ., Tajnica ustanove

III. Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
- provodi razgovore za posao s kandidatima i
- podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s
obzirom na rezultate provedenih razgovora s kandidatima.

IV. Ova odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči MCPA Zadar i na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar (www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 290-01-9-059-LB-18

28. ožujka 2018. godine

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) dana 30.3.2018. godine objavljuje 

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 1) Suradnik konzervatora arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 Stručni uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije,
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

2) Suradnik konzervatora - restauratora - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 Stručni uvjeti: 

- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije.
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u 'Narodnim novinama', na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 129-01-9-025-LB-18
Zadar, 12. veljače 2018. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme Urbroj: 016-01-9-006-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 6/2018, od dana 17. siječnja 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, Zadar (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator-restaurator

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator-restaurator izabrana je Anita Jelić, dipl.ing.preh.teh., Franje Petrića 1e, 23000 Zadar.
II. Navedena će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, sukladno članku 25. stavku 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).
III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

 

O b r a z l o ž e n j e 

Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da četiri kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne. Dvije osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja obaviještene su elektroničkom poštom da se ne smatraju kandidatima u postupku.

Kandidati su obaviješteni o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 2. veljače 2018. godine, a razgovori su se održali dana 12. veljače 2018. godine.

Na temelju rezultata provedenih razgovora koji su se sastojali od 8 jednakih unaprijed utvrđenih pitanja u smislu utvrđivanja vještina, sposobnosti, interesa i profesionalnih ciljeva kandidata za predmetno radno mjesto te rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenom postupku javnog natječaja, zajedno s utvrđenom rang listom kandidata/kinja, na kojoj je Anita Jelić ostvarila najveći ukupni broj bodova, te je predložena ravnatelju MCPA Zadar za prijam na predmetno radno mjesto. Svako pitanje nosilo je 5 bodova, a makimalan broj bodova iznosio je 40.

Odabrana kandidatkinja Anita Jelić, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjera biokemijsko inženjerstvo, na razgovoru za posao ostvarila je ukupno 39 bodova. Kandidatkinja ima stručno zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost-arheološki materijal, 7 godina i 7 mjeseci radnog iskustva na istim i sličnim poslovima, uspješno je završila stručno usavršavanje u trajanju od 30 dana na Institutu Romisch-Germanisches Zentralmuseum, za konzervaciju arheoloških nalaza od mokrog drva te je stekla iskustvo u čišćenju osjetljivih drvenih predmeta i naučila posebne vještine procjene stanja arheološkog drva. Osim drva ima iskustva u konzervatorsko restauratorskim radovima na nalazima od keramike i metala. Uz navedene specijalnosti objavila je 7 stručnih članaka s područja konzervacije i restauracije, posjeduje iskustvo u pisanju stručnih izvješća, kao mentor je održala ukupno 3 tečaja konzervacije i restauracije u ukupnom trajanju od 60 radnih dana i bila voditelj stručne prakse studenata diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti smjera konzervatorski i muzejsko-galerijski. Radila je na 25 projekata na području konzervatorsko-restauratorske obrade organskog materijala s vlastitim učešćem većim od 50% te još sudjelovala na 7 projekata s vlastitim učešćem manjim od 50%. Kandidatkinja je završila dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje na Sveučilištu u Zadru i informatička obrazovanja na raznim područjima. Kontinuirano aktivno stručno usavršavanje izdvaja izabranu kandidatkinju od drugih prijavljenih kandidata.

 

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 128-01- 9-024- LB-18
Zadar, 12. veljače 2018. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme Urbroj: 016-01-9-006-LB-18, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 6/2018, od dana 17. siječnja 2018. godine, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju, Zadar (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar) donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog 

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog izabran je: Roko Surić, mag. arheologije iz Privlake.

II. Navedeni će sklopiti s MCPA Zadar Ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci, sukladno članku 25. stavku 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017).

III. Ova Odluka biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici MCPA Zadar: www.icua.hr i oglasnoj ploči MCPA Zadar te dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

 

O b r a z l o ž e n j e 

Povjerenstvo MCPA Zadar za otvaranje i razmatranje molbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te je sukladno tome utvrđeno da dva kandidata ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja čije su prijave potpune i pravodobne.

Kandidati Roko Surić i Marina Šimičić obaviješteni su o vremenu održavanja razgovora elektroničkom poštom dana 2. veljače 2018. godine, a razgovori su se održali dana 12. veljače 2018. godine.

Na temelju rezultata provedenih razgovora koji su se sastojali od 9 jednakih unaprijed utvrđenih pitanja u smislu utvrđivanja vještina, sposobnosti, interesa i profesionalnih ciljeva kandidata za predmetno radno mjesto te rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju MCPA Zadar Zapisnik o provedenom postupku javnog natječaja, zajedno s utvrđenom rang listom kandidata/kinja, na kojoj je Roko Surić ostvario najveći ukupni broj bodova, te je predložen ravnatelju MCPA Zadar za prijam na predmetno radno mjesto. Svako pitanje nosilo je 5 bodova, a makimalan broj bodova iznosio je 45.

Odabrani kanidat Roko Surić, magistar arheologije, na razgovoru je ostvario ukupno 43 boda. Kandidat ima stručno zvanje konzervatora arheologa, 4 godine i 2 mjeseca radnog iskustva na istim i sličnim poslovima, položen ronilački tečaj prema standardima NAUI Asocijacije, certfikat NAUI Master Scuba Diver (ekvivalent R3), dozvolu za voditelja brodice za B kategoriju brodica, objavljenih 14 stručnih i znanstvenih radova, iskustvo u pisanju izvještaja o provedenim arheološkim istraživanjima. Uz navedeno autor je i koautor ukupno 7 izložbi te ima 3 mjeseca i 15 dana iskustva u stručnom vodstvu posjetitelja, iskustvo u održavanju međunarodnih predavanja, posjeduje stručne informatičke vještine izrade fotogrametrijskih i 3D modela. U svom radnom iskustvu sudjelovao je u izradi prijava za europske i međunarodne fondove. Njegova znanja i vještine izdvajaju ga od ostalih kandidata te kao takav najbolje udovoljava traženim kvalifikacijama za predmetno radno mjesto.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke kandidati koji su pristupili razgovoru mogu uputiti žalbu Upravnom vijeću MCPA Zadar, pisanim putem na adresu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana dostave.

  

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 103-01- 9-019- LB-18

Zadar, 31. siječnja 2018. godine


Temeljem članaka 11. i 13. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (u daljnjem tekstu: MCPA Zadar), članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora (NN 128/17), članka 8. stavka 4., članka 9. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) Ravnatelj MCPA Zadar donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

 

I. Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog i Konzervator - restaurator.

II. U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenuju se:
1. Mladen Pešić, dipl. arh., Rukovoditelj Odjela edukacije i dokumentacije
2. Antonija Jozić, dipl. ing. kem. teh., Rukovoditelj Odjela restauracije i konzervacije
3. Ivana Pejaković, spec. admin. publ., Tajnica ustanove

III. Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje pravodobnost i potpunost pristiglih prijava
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem
- provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva
- provodi postupak provjere vjerostojnosti navedenih kompetencija i
- podnosi Zapisnik o provedenom postupku uz koji se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

IV. Ova odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici MCPA (Icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur. broj: 104-01- 9-020- LB-18
Zadar, 2. veljače 2018. godine


Temeljem članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje sljedeću

OBAVIJEST
o prethodnoj provjeri radnog iskustva i sposobnosti kandidata

 

I. Prethodna provjera radnog iskustva i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta Konzervator arheolog/podvodni arheolog i Konzervator - restaurator objavljenog u Narodnim novinama dana 17. siječnja 2018. godine održati će se dana 12. veljače 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar.


II. Provjera radnog iskustva i sposobnosti kandidata provodi se nakon provedenog javnog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. Prethodnoj provjeri radnog iskustva i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a o istom će biti pozvani putem elektroničke pošte.


III. Rezultati će se objaviti nakon što se provede prethodna provjera radnog iskustva i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.


IV. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na razgovor abecednim redom kako slijedi:
1. Jelić Anita 09:30h
2. Surić Roko 10:00h
3. Šimičić Marina 10:30h
4. Uglešić Petra 11:00h
5. Vrgoč Zdenka 11:30h


V. Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja navedeni su abecednim redom:
1. Glumac Andrea
2. Šuvar Duje


VI. Ova Obavijest objaviti će se na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici MCPA
(www.icua.hr) i stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj:
doc.dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 016-01-9-006-LB-18
Zadar, 15. siječnja 2018. godine

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) objavljuje 

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,

- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,

- vozačka dozvola B kategorije,

- plovidbena dozvola B kategorije,

- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,

- radno iskustvo godinu dana ili više u arheologiji.

 

2) Konzervator - restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

- stručno zvanje konzervatora restauratora,

- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),

- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,

- vozačka dozvola B kategorije.

- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na web-stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i;
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 915-01-9-066-LB-17
Zadar, 20.prosinca 2017. godine

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću

O D L U K U
o djelomičnom poništenju natječaja

 

I. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju raspisao je javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnim mjestima: tajnik/ca ustanove, konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 102 od 18. listopada 2017. godine. Po provedenom javnom natječaju pristigle su žalbe na Odluke o izboru kandidata za primanje u radni odnos na radnim mjestima konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator.

II. Temeljem pristiglih žalbi poništava se dio natječaja za primanje u radni odnos na radna mjesta konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator.

III. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju raspisati će novi javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnim mjestima: konzervator arheolog/podvodni arheolog i konzervator-restaurator.

IV. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 811-01-9-058-LB-17
Zadar, 16. studeni 2017. godine

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću 

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Tajnik/ca ustanove

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Tajnik/ca ustanove izabrana je:

Ivana Pejakovićstruč.spec.admin.publ., Andrije Hebranga 21, 23000 Zadar.

II. Ivana Pejaković sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati

međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija. Povjerenstvo

za odabir kandidata utvrdilo je da od pravovremeno zaprimljenih 11 (jedanaest) molbi i 1 (jedne) pristigle nakon natječajem utvrđenog roka,

tri udovoljavaju uvjetima natječaja. Kao što je utvrđeno Zapisnikom tri kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja pozvati su na razgovor,

kako slijedi: Toni Sikirić, Andrea Reljić i Ivana Pejaković.

Nakon provedenih razgovora sa navedenim kandidatima odabrana je kandidatkinja čije kvalifikacije, iskustvo i specijalnosti rada udovoljavaju

traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka. Po provedenom postupku Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru.

Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


  

Ur.broj: 811-01-9-058-LB-17
Zadar, 16. studeni 2017. godine

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću 

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator arheolog/podvodni arheolog izabran je:

Roko Surić, mag. arheologije., Jurja Dalmatinca 18, 23233 Privlaka.

II. Roko Surić sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija.

Povjerenstvo za odabir kandidata utvrdilo je da od pravovremeno zaprimljene 3 (tri) molbe, dvije udovoljavaju uvjetima natječaja i 1 (jedna) je

nepotpuna. Kao što je utvrđeno Zapisnikom dva kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja pozvati su na razgovor,

kako slijedi: Roko Surić i Marina Šimičić. Nakon provedenih razgovora sa navedenim kandidatima odabran je kandidat čije kvalifikacije,

iskustvo i specijalnosti rada udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka. Po provedenom postupku

Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru.

Sa imenovanim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

Ur.broj: 812-01-9-059-LB-17
Zadar, 16. studeni 2017. godine

 

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos, Povjerenstvo Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju za otvaranje i razmatranje molbi donosi slijedeću 

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Konzervator - Restaurator


I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Konzervator - Restaurator izabrana je:

Zdenka Vrgoč, mag. arheologije, Tome Maretića 4, 23000 Zadar.

II. Zdenka Vrgoč sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija.

Povjerenstvo za odabir kandidata utvrdilo je da od pravovremeno zaprimljenih 5 (pet) molbi, 3 (tri) udovoljavaju uvjetima natječaja

i 2 (dvije) su neprikladne, odnosno ne udovoljavaju uvjetima Natječaja. Kao što je utvrđeno Zapisnikom tri kandidatkinje koji udovoljavaju uvjetima

natječaja pozvane su na razgovor, kako slijedi: Marina Šimičić, Anita Jelić i Zdenka Vrgoč. Nakon provedenih razgovora sa navedenim

kandidatkinjama odabrana je kandidatkinja čije kvalifikacije najbolje udovoljavaju traženim uvjetima, opisu radnog mjesta i radnih zadataka.

Po provedenom postupku Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru.

Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


    

Ur.broj: 789-01-9-055-LB-17
Zadar, 06. studenog 2017. godine

ZAPISNIK
o otvaranju i razmatranju molbi za primanje u radni odnos

 

Temeljem odredbi članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.24/17), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 18.10.2017. godine povjerenstvo u sastavu: Luka Bekić, Mladen Pešić, Martina Ćurković Madiraca i Marina Mustać otvorilo je i razmotrilo pravovremeno zaprimljene molbe za primanje u radni odnos.

Za radno mjesto:

1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog – pravovremeno su zaprimljene 3 (tri) molbe; od čega dvije valjane i jedna neprikladna, odnosno nepotpuna. Dva kandidata koji su dostavili valjane molbe biti će pozvani razgovor.

2) Konzervator – Restaurator – pravovremeno je zaprimljeno 5 (pet) molbi; od čega tri valjane i dvije neprikladne, odnosno nepotpune. Tri kandidata koji su dostavili valjane molbe biti će pozvani razgovor.

3) Tajnik/ca ustanove - pravovremeno je zaprimljeno 11 (jedanaest) molbi; od čega tri valjane i sve ostale tj. osam neprikladnih, odnosno nepotpunih. Tri kandidata koji su dostavili valjane molbe biti će pozvani razgovor.

Razgovori će se održati u četvrtak 16.11.2017. godine s početkom u 10:00 h, prema dogovorenom rasporedu. Na razgovor su pozvani (abecednim redom):

Jelić Anita

Pejaković Ivana

Reljić Andrea

Sikirić Toni

Surić Roko

Šimičić Marina

Vrgoč Zdenka

Zapisnik se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr)

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar (OIB: 42850342757, MB: 02479184) na temelju čl. 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) objavljuje

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:


1) Konzervator arheolog/podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj      djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,
- znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije,
- plovidbena dozvola B kategorije,
- ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
- radno iskustvo godinu dana ili više u arheologiji.

 

 2) Konzervator - restaurator - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- stručno zvanje konzervatora restauratora,
- znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
- vozačka dozvola B kategorije.
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,

 

3) Tajnik/ca ustanove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij - prava, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj  djelatnosti i visokom obrazovanju,
- poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet),
- aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski)
- radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
- iskustvo u međunarodnim kontaktima.

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zadar, u Narodnim novinama te na web-stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju (www.icua.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati uz pisanu zamolbu dostavljaju i;
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu u struci: presliku radne knjižice; ili potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika rješenja o prijemu u državnu službu – s opisom posla i navođenjem vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o djelu iz kojeg je vidljiv opis poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
4. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice),
5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrde o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke i/ili plovidbene dozvola)
6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja ugovora o radu dužni dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati su u prijavi dužni navesti naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja (od 18.10.2017. do 26.10.2017.), na adresu: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Božidara Petranovića 1, 23000 ZADAR, s naznakom: "Natječaj za primanje u radni odnos".
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 

 


 

 

Ur.broj: 842-01-9-062-LB-15
Zadar, 23. studeni 2015. godine

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12,120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o odabiru kandidata za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta
Konzervator - Restaurator (2), Konzervator - podvodni arheolog (1) i Informatičar/ka (1)

 

I. Temeljem provedenog natječaja za primanje u Program stručnog osposbljavanja za uvodno navedena radna mjesta odabrani su slijedeći
kandidati:
Kristina Ivković, Škabrnja - za radno mjesto Konzervator - Restaurator, Helena Ugrina, Trogir - za radno mjesto Konzervator - Restaurator, Maja Kaleb, Zadar - za radno mjesto Konzervator - podvodni arheolog, i Borna Giljanović, Split - za radno mjesto Informatičar/ka.

II. Ostali prijavljeni kandidati ne udovoljavaju uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1., te uvjetima Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

  

Natječaj za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta restauratora, arheologa i informatičara

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru objavio je 20.10.2015. natječaje za program stručnog osposobljavanja za radna mjesta konzervatora - restauratora, konzervatora - podvodnog arheologa i informatičara. Natječaj je otvoren do 3.11.2015., a više informacija nalazi se na poveznicama Burze rada.

 

KONZERVATOR - PODVODNI ARHEOLOG (M/Ž)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72708860

 

KONZERVATOR-RESTAURATOR (M/Ž)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72707886

 

INFORMATIČAR /KA

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72709719

 


 

 

Ur.broj: 425-01-9-045-LB-15
Zadar, 19. lipnja 2015. godine

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću

 

O D L U K U
o poništenju natječaja za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta
Konzervator - Restaurator i Konzervator - podvodni arheolog

 

I. Poništava se natječaj za primanje:
2 (dva) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - restaurator, i
1 (jednog) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - podvodni arheolog, objavljenih dana 28. svibnja 2015. godine.

II. Natječaj se poništava jer nijedan prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


R a v n a t e lj

dr.sc. Luka Bekić

 


 


Ur.broj: 242-01-9-024-LB-15
Zadar, 15. travnja 2015. godine

Temeljem odredbi članaka 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (‘Narodne novine’ broj 141/12, Dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši restaurator tehničar, raspisanog dana 27. ožujka 2015. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju pristiglih prijava, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedećuO D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Viši restaurator tehničar

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši restaurator tehničar izabrana je: Martina Ćurković, bacc. konzervacije i restauracije, Domovinskog rata 2, 23000 Zadar.

II. Martina Ćurković sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e
Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija. Komisija za odabir kandidata utvrdila je: da Marija Karmelić Burmeta, Martina Rajzl i Vlatka Janjić ne udovoljavaju uvjetu položenog stručnog ispita za temeljno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, Viši restaurator tehničar. Prema Zapisniku uvjetima natječaja udovoljavaju Martina Ćurković i Anita Jelić, te je odabrana kandidatkinja čije kvalifikacije i specijalnosti rada više odgovaraju strateškom razvoju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Po provedenom postupku Ravnatelj je donio Odluku o izboru.
Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.
Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II., temeljem članaka 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (‘Narodne novine’ broj 141/12, Dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj se raspisuje za slijedeće radno mjesto: Viši restaurator tehničar

Stručni uvjeti:
završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili odgovarajuća srednja stručna sprema,
stručno zvanje višeg restauratora tehničara,
radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
vozačka dozvola „B“ kategorije

Poslovi i zadaće:
sudjeluje i samostalno vodi projekte restauriranja i konzerviranja arheoloških nalaza i drugih predmeta od kulturnog i povijesnog značenja
izrađuje tehničku dokumentaciju - programe, troškovnike i evidencije izvođenja radova,
sastavlja stručna izvješća i obrađuje dokumentaciju,
po potrebi obavlja dužnost pripravničkog mentora
obavlja i drugo po potrebi posla.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
preslik domovnice,
životopis,
potvrda o nekažnjavanju,
dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar,
s naznakom: “Za natječaj” u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra, odnosno do petka 10. travnja 2015. godine
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću


 

O D L U K U
o poništenju natječaja za Program stručnog osposobljavanja
za radno mjesto Konzervator - Restaurator


I. Poništava se natječaj za primanje 2 (dva) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - restaurator objavljen dana 02. veljače 2015. godine.

II. Natječaj se poništava jer nijedan prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ravnatelj

dr.sc. Luka Bekić


 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II, temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju ("Narodne novine" broj 33/08) i članka 15. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine
- aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. preslik domovnice,
2. životopis,
3. potvrda o nekažnjavanju,
4. dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
5. dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti kratak tekst sa stateškom vizijom i prijedlogom programa razvoja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru za razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar, s naznakom: "Za natječaj" u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski ili francuski).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Vijeća, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od četiri (4) godine.

 

Izjava o povjerljivosti
Izjava ravnatelja - Nepostojanje sukoba interesa
Zaključci 14. sjednice Upravnog vijeća
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Plan programskih aktivnosti 2019.
Financijski Plan rashoda Redovno + Programi
• 
Plan redovna djelatnost 2019.-2021.
• Plan nabave 2019.
• 
Tablice uz obvezne Bilješke 31.12.2018.
Bilješke uz fin.izvještaje 31.12.2018.
Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2018.
Rebalans Plan prihoda i rashoda 2018. - 2020.
Rebalans Plan nabave 2018.
 Rebalans Plana nabave 2017. godine
• 
Godišnje izvješće ZPPI 2017.
• Financijski izvještaji 01.01. - 31.12.2017
• 
Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2017.
Plan nabave 2017.
Izjava - Sprječavanje sukoba interesa
MCPA Interni pravilnik o nabavi do 200.000 kn i 500.000 kn
Statističko izvješće - Javna nabava 2016.
Statističko izvješće - Javna nabava 2013 - 2016
Pravilnik o arhiviranju
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog Financijskog plana Redovna djelatnost 2015 - 2017
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Statut međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Strateski plan ustanove
Procedura naplate prihoda
Rebalans Plana nabave 2016.