Naslovnica Oglasna ploča
PDF Ispis E-mail

 

 

 

Ur.broj: 842-01-9-062-LB-15
Zadar, 23. studeni 2015. godine

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12,120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o odabiru kandidata za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta
Konzervator - Restaurator (2), Konzervator - podvodni arheolog (1) i Informatičar/ka (1)

 

I. Temeljem provedenog natječaja za primanje u Program stručnog osposbljavanja za uvodno navedena radna mjesta odabrani su slijedeći
kandidati:
Kristina Ivković, Škabrnja - za radno mjesto Konzervator - Restaurator, Helena Ugrina, Trogir - za radno mjesto Konzervator - Restaurator, Maja Kaleb, Zadar - za radno mjesto Konzervator - podvodni arheolog, i Borna Giljanović, Split - za radno mjesto Informatičar/ka.

II. Ostali prijavljeni kandidati ne udovoljavaju uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1., te uvjetima Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim prijavljenim kandidatima.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

 

 

 

Natječaj za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta restauratora, arheologa i informatičara

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru objavio je 20.10.2015. natječaje za program stručnog osposobljavanja za radna mjesta konzervatora - restauratora, konzervatora - podvodnog arheologa i informatičara. Natječaj je otvoren do 3.11.2015., a više informacija nalazi se na poveznicama Burze rada.

 

KONZERVATOR - PODVODNI ARHEOLOG (M/Ž)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72708860

 

KONZERVATOR-RESTAURATOR (M/Ž)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72707886

 

INFORMATIČAR /KA

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=72709719

 


 

 

 

Ur.broj: 425-01-9-045-LB-15
Zadar, 19. lipnja 2015. godine

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću

 

O D L U K U
o poništenju natječaja za Program stručnog osposobljavanja za radna mjesta
Konzervator - Restaurator i Konzervator - podvodni arheolog

 

I. Poništava se natječaj za primanje:
2 (dva) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - restaurator, i
1 (jednog) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - podvodni arheolog, objavljenih dana 28. svibnja 2015. godine.

II. Natječaj se poništava jer nijedan prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


R a v n a t e lj

dr.sc. Luka Bekić

 


 
Ur.broj: 242-01-9-024-LB-15
Zadar, 15. travnja 2015. godine

Temeljem odredbi članaka 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (‘Narodne novine’ broj 141/12, Dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada te Natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme - Viši restaurator tehničar, raspisanog dana 27. ožujka 2015. godine i Zapisnika o otvaranju i razmatranju pristiglih prijava, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedećuO D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto Viši restaurator tehničar

 

I. Između prijavljenih kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši restaurator tehničar izabrana je: Martina Ćurković, bacc. konzervacije i restauracije, Domovinskog rata 2, 23000 Zadar.

II. Martina Ćurković sklopiti će s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e
Temeljem objavljenog Natječaja proveden je postupak odabira kandidata, razmotrene su sve pristigle prijave, životopisi i dokumentacija. Komisija za odabir kandidata utvrdila je: da Marija Karmelić Burmeta, Martina Rajzl i Vlatka Janjić ne udovoljavaju uvjetu položenog stručnog ispita za temeljno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, Viši restaurator tehničar. Prema Zapisniku uvjetima natječaja udovoljavaju Martina Ćurković i Anita Jelić, te je odabrana kandidatkinja čije kvalifikacije i specijalnosti rada više odgovaraju strateškom razvoju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.
Po provedenom postupku Ravnatelj je donio Odluku o izboru.
Sa imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6) mjeseci.
Protiv ove Odluke može se uložiti žalba, pisanim putem u roku od 15 dana od donošenja.

R a v n a t e lj
dr.sc. Luka Bekić

 


 

 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II., temeljem članaka 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (‘Narodne novine’ broj 141/12, Dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13), članka 8. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj se raspisuje za slijedeće radno mjesto: Viši restaurator tehničar

Stručni uvjeti:
završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili odgovarajuća srednja stručna sprema,
stručno zvanje višeg restauratora tehničara,
radno iskustvo godinu dana ili više na istim ili sličnim poslovima,
znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
vozačka dozvola „B“ kategorije

Poslovi i zadaće:
sudjeluje i samostalno vodi projekte restauriranja i konzerviranja arheoloških nalaza i drugih predmeta od kulturnog i povijesnog značenja
izrađuje tehničku dokumentaciju - programe, troškovnike i evidencije izvođenja radova,
sastavlja stručna izvješća i obrađuje dokumentaciju,
po potrebi obavlja dužnost pripravničkog mentora
obavlja i drugo po potrebi posla.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
preslik domovnice,
životopis,
potvrda o nekažnjavanju,
dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar,
s naznakom: “Za natječaj” u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra, odnosno do petka 10. travnja 2015. godine
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Temeljem stavka 1. članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju donosi slijedeću


 

O D L U K U
o poništenju natječaja za Program stručnog osposobljavanja
za radno mjesto Konzervator - Restaurator


I. Poništava se natječaj za primanje 2 (dva) pripravnika u Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu konzervator - restaurator objavljen dana 02. veljače 2015. godine.

II. Natječaj se poništava jer nijedan prijavljeni kandidat ne udovoljava uvjetima Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12) članak 2. stavak 1.

III. Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ravnatelj

dr.sc. Luka Bekić


 

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru – UNESCO-ov centar kategorije II, temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 5. Uredbe o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju ("Narodne novine" broj 33/08) i članka 15. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine
- aktivno znanje najmanje jednoga stranog jezika
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje Centra.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. preslik domovnice,
2. životopis,
3. potvrda o nekažnjavanju,
4. dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik diplome),
5. dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti kratak tekst sa stateškom vizijom i prijedlogom programa razvoja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru za razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
Božidara Petranovića 1
23 000 Zadar, s naznakom: "Za natječaj" u roku od petnaest dana (15) od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i u dva dnevna glasila koja izlaze na području sjedišta Centra.
Molbe za natječaj treba dostaviti na hrvatskom jeziku i jednom od radnih jezika UNESCO-a (engleski ili francuski).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, ravnatelja/icu imenuje ministar nadležan za kulturu na prijedlog predsjednika Vijeća, u dogovoru s glavnim direktorom UNESCO-a na razdoblje od četiri (4) godine.

 

Plan nabave 2017.
Izjava - Sprječavanje sukoba interesa
MCPA Interni pravilnik o nabavi do 200.000 kn i 500.000 kn
Statističko izvješće - Javna nabava 2016.
Statističko izvješće - Javna nabava 2013 - 2016
Pravilnik o arhiviranju
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada 01.09.2017.
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog financijskog plana proracuna 2015
Prijedlog Financijskog plana Redovna djelatnost 2015 - 2017
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Statut međunarodnog centra za podvodnu arheologiju
Strateski plan ustanove
Procedura naplate prihoda
Godišnje izvješće o provedbi prava na pristup informacijama 2016
Godišnji financijski izvještaji 01.01.-31.12.2016.
Rebalans Plana nabave 2016.