Home Obnova kompleksa bivše crkve i samostana Sv.Nikole PROJEKT "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ - dokumenti

PROJEKT "OBNOVA KOMPLEKSA BIVŠE CRKVE I SAMOSTANA SV. NIKOLE U ZADRU“ - dokumenti

 

Investitor:     MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU
    Ul. Božidara Petranovića 1, Zadar,  OIB 42850342757
Građevina:     MCPA - KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU/ REKONSTRUKCIJA
Lokacija:     k.č. 9478 k.o. Zadar u Zadru

Z.O.P.: 2017-10
glavni projektant: Ante Uglešić dipl. ing. arh

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1 :    ARHITEKTONSKI PROJEKT - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA
        FORVM d.o.o., Zadar, projektant Ante Uglešić dipl. ing. arh., ovl. arh. A 603

Arhitektonski_projekt_GP

• Grafički prilog _elementi kamene plastike unutar crkve

 

MAPA 2 :    ARHITEKTONSKI PROJEKTI - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON,
        D) DORMITORIJ,  E) STROJARNICA , F) OKOLIŠ
        FORVM d.o.o., Zadar, projektant Ante Uglešić dipl. ing. arh.

B_prijemna_zgrada_arhitektonski_GP

C_izložbeni_paviljon_arhitektonski_GP

DE_dormitorij_arhitektonski_GP

F_okoliš_arhitektonski_GP

MCPA_BCDEF_zajednička naslovnica

 

MAPA 3 :     GEODETSKI PROJEKT
        LUNIKO-INŽENJERING d.o.o., Zadar, projektant Gordana Šužberić  inž. geod.

 • Geodetski _projekt

 

MAPA 4 :    GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE
         I DIJELA SAMOSTANA
        Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Mate Stanišić dipl. ing. građ., Split

• MCPA A dio - PK

 

MAPA 5 :    GRAĐEVINSKI PROJEKTI KONSTRUKCIJE - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI
        PAVILJON, D) DORMITORIJ,  E) STROJARNICA ,
        Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Mate Stanišić dipl. ing. građ., Split

• MCPA B, C, D, E - PK

 

MAPA 6 :    ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE
        I DIJELA SAMOSTANA
        TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanić mag. ing. el.

• Elektrotehnički_projekt_A

 

MAPA 7 :    ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON,
        D) DORMITORIJ,  E) STROJARNICA , F) OKOLIŠ,   TD 14/19-E.
        TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanić mag. ing. el.

• Elektrotehnički_projekt_sv_nikolaBCDEF

 

MAPA 8 :    STROJARSKI PROJEKTI : VODOVODA, KANALIZACIJE, KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I
        VENTILACIJE - A) CJELINA NEKADAŠNJE CRKVE I DIJELA SAMOSTANA TD:S:2581/SI
        STROJOPROJEKT d.o.o., Split, projektant Paško Giljanović  dipl. ing. stroj.

• Klima_A, Voda_i_kanalizacija_A

 

MAPA 9 :    STROJARSKI PROJEKTI: VODOVODA, KANALIZACIJE, KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I
        VENTILACIJE - B) PRIJEMNA ZGRADA, C) IZLOŽBENI PAVILJON, D) DORMITORIJ,  
        E) STROJARNICA ,
        STROJOPROJEKT d.o.o., Split, projektant Paško Giljanović  dipl. ing. stroj.

• BCDE_klima_ventilacija_GP, BCDE_vodovod_i_kanalizacija_GP, Naslovnica

 

MAPA 10 :    STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA U CJELINI A
        Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Damir Šplajt, ing.el. stroj., Zagreb

• PROJEKT DIZALA SV.NIKOLA 630

 

MAPA 11 :    ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE – MCPA - KOMPLEKS
        SV. NIKOLE (A, B, C, D, E)
        TIM ING d.o.o., Split, projektant Mario Kuzmanić mag. ing. el.

• Vatrodojava

 

POPIS ELABORATA KOJI PRETHODE GLAVNOM PROJEKTU:
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, EP1901, KOTA d.o.o., Marija Profaca d.i.a.,

• EP 1901_elaborat_zaštite_od_požara


ELABORAT ZAŠTITE NA RADU, Nenad Ivan Plenković, dipl. ing.

• Elaborat ZNR Sv. Nikola


PROJEKT RUŠENJA BUNKERA
TEHNIČKI OPIS RUŠENJE ČEKIĆEM - 874 TEHNIČKI OPIS_rušenje čekićem
PROJEKT RUŠENJA - Bunker u kompleksu Sv.Nikole
D&Z d.o.o., Zadar, projektant Davor Uglešić dipl. ing. građ.

 

IZVEDBENI PROJEKTI
• IZVEDBENI PROJEKT A Crkva sv.Nikole i dio samostana

• IZVEDBENI_PROJEKT_A2_Zvonik

• IZVEDBENI PROJEKT_B_Prijemna zgrada

• IZVEDBENI PROJEKT_C_Izložbeni paviljon

• IZVEDBENI PROJEKT_ D i E dormitorij_strojarnica

• IZVEDBENI_PROJEKT_F_Uređenje okoliša

 

DODATNI PRILOZI:
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ELABORAT CRKVE SV. NIKOLE U ZADRU - Elaborat crkve sv. Nikole
ART-ING, ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. RIJEKA, autor: Ivan Juretić, d.i.a.

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI ELABORAT ZVONIKA CRKVE SV. NIKOLE U ZADRU - Elaborat zvonika crkve sv. Nikole
ART-ING, ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. RIJEKA, autor: Ivan Juretić, d.i.a.

 

• MCPA - Građevinska dozvola

• Odluka o početku postupka javne nabave

• Odluka o stručnom povjerenstvu

 

Usklađenost s planom za izjavu projektanta:

Ovaj projekt usklađen je s Prostornim planom uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 4/04, 3/08, 16/11, 2/16, 13/16).